GigaSax1-1-300dpiminimitschrift1
Home
Onlineshop
über PMS
Instrumente
GIGASAX
Mundstücke
Blätter
Bücher
Zubehör
Sonderangebote
Geschäftsbedingungen
Dave Guardala

Unterricht in unserer Musikschule

RÜCKKAUFGARANTIE

MIETKAUF

Mundstückvergleichstabelle

PETER WENIGER PLAYS NOW THE BEST OF THE BEST
D.GUARDALA FATBOY   MB - MBII
HANDMADE BY N.IBRAHIMOGLU

peterwenigermesse

 Service for Old Guardala Mouthpieces

Altomundstücke

PMS ONLINE SHOP

MUNDSTÜCKVERGLEICHSTABELLE FÜR ALTOSAXOPHONE

Bahnöffnung/ Inch

50

55

59

60

62

63

65

66

67

68

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

85

86

88

89

90

92

94

95

97

98

100

105

110

115

120

AIZEN SO

 

 

 

 

 

 

 

 

C*

 

 

  5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIZEN NY,JM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARB

 

 

 

 

 

 

  2

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

5

 

 

 

     6

 

 

 

 7

 

 

 8

 

 

 9

 

 

 

 

Bari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

77

 

 

 

 

82

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari R.C.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Beechler

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

9

 

 

100

105

110

115

120

Brilhart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2

 

  3

 

 

  4

 

 

 

 

 

  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

75

 

 

 

 

80

 

 

 

85

 

 

 

90

 

 

95

 

 

100

105

110

115

120

B.Dukoff

 

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

D5

 

 

 

 

D6

 

 

 

 

D7

 

 

 

D8

 

 

 

D9

 

 

D10

 

 

 

 

 

 

 

Expression

 

 

 

 

 

 

 

4*

 

 

5*

 

 

 

 

6*

 

 

 

 

 

7*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL Spectruoso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

 

 

225

 

 

235

 

 

 

 

255

 

 

 

 

D. Guardala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC/FL

 

 

 

Bebop

 

 

 

Studio

King

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jazz HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lakey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4*3

 

 

 

  5*3

 

 

 

7*3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawton

 

4*

 

5

 

 

5*

 

 

 

6

 

 

 

 

6*

 

 

 

 

7

 

 

 

7*

 

 

 

8

 

 

8*

 

 

9

 

 

 

 

Meyer

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Meyer  Jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5J

 

 

 

 

6J

 

 

 

 

7J

 

 

 

 8J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Ponzol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

75

 

 

 

 

80

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.Link

 

 

 

4*

 

 

5

 

 

 

 5*

 

 

 

 

6

 

 

 

 

6*

 

 

 

7

 

 

 

7*

 

 

8

 

 

8*

 

 

 

 

Rascher

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rico Royal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau Jazz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau Clas.

 

 

 

3R

 

 

4R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousseau NC

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selmer S80

 

 

B

 

C

 

C*

 

 

 

C**

 

 

 

 

D

 

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

G

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

Selmer Soloist

 

 

 

 

 

 

C*

 

 

 

C**

 

 

 

 

D

 

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

G

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

Super Session

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selmer S90

 

170

180

 

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandoren

 

 

 

 

15

 

27

 

 

 

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

55

 

75

 

 

 

 

Yamaha

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanagisawa Ebo

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Yanagisawa Met

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Stand  September 2013

e-mail : info@pms-music.de

 

Mundstück-News

[Home] [Onlineshop] [über PMS] [Instrumente] [GIGASAX] [Mundstücke] [Blätter] [Bücher] [Zubehör] [Sonderangebote] [Geschäftsbedingungen] [Dave Guardala]